Nieuws

11.000 Nederlanders adviseren overheid over de Lelylijn

Natuur en reistijd belangrijkste overwegingen

De Lelylijn kan een spoorverbinding worden tussen de Randstad en het Noorden van Nederland. Maar hoe vaak moet deze gaan stoppen? En gaat de natuur voor of de kosten? 11.000 Nederlanders adviseerden de overheid in een PWE-raadpleging van Populytics over deze en andere keuzes.

Ruim 11.000 inwoners deden mee aan de Lelylijn-raadpleging. De raadpleging werd uitgevoerd op basis van de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) methode. Het is de eerste keer dat inwoners al zo vroeg betrokken worden bij infrastructurele plannen, normaal gesproken is er pas later in het proces ruimte voor participatie. 93% van de deelnemers was positief over deze vorm van raaplegen.

In de raadpleging onderzoeken wij op welke waarden en effecten inwoners vinden dat de overheid moet sturen in het ontwerp- en besluitvormingstraject rond de Lelylijn. Ook kunnen deelnemers aangeven in welke mate zij ontwerpkeuzes zoals het aantal tussenstations, de reistijd en de mate waarin de omgeving overlast ervaart belangrijk vinden bij het maken van keuzes.

Belangrijkste resultaten

Uit het rapport met resultaten komen belangrijke inzichten naar voren.  uitkomsten zijn dat inwoners het belangrijk vinden dat de Lelylijn zorgt voor een snellere spoorverbinding tussen Noordelijk-Nederland en de Randstad, dat de natuur zo min mogelijk last heeft van de nieuwe spoorverbinding en dat de Lelylijn positieve milieueffecten heeft. Inwoners van Noordelijk Nederland vinden het relatief belangrijk dat de lijn zorgt voor kansengelijkheid en een sterkere economie.

Inwoners die wel en niet in Noordelijk Nederland wonen denken ongeveer hetzelfde over wat belangrijk is bij keuzes over de Lelylijn. Deelnemers vinden een forse investering van belastinggeld acceptabel als de Lelylijn veel tijdswinst oplevert. Veel deelnemers delen ook zorgen en kansen die ze zien. En gedetailleerde ideeën.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Het doet mij goed dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de raadpleging in te vullen en hun ideeën over de verbinding hebben doorgegeven. Met dit onderzoek hebben we de keukentafel met de tekentafel verbonden en dat is van onschatbare waarde. Ik vind het heel belangrijk om te weten wat inwoners willen, wat ze verwachten en waar hun zorgen zitten. Ik zal deze uitkomsten dan ook zeker meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.”

Commissaris van de Koning René Paas (Groningen): “Een snelle Lelylijn met respect voor de natuur en behoud van de regionale identiteit: dat is een gedeeld beeld uit de raadpleging. Uit de raadpleging blijkt ook dat de verschillen ‘hoe mensen over de Lelylijn denken’ tussen inwoners uit het Noorden en uit de rest van Nederland niet groot zijn. De Lelylijn zou wel eens dé verbinding kunnen zijn.”

Lees het rapport met resultaten over de raadpleging onder 11.000 inwoners over de Lelylijn.

Meer nieuws

Nieuws

Klimaatraadpleging voor de Tweede Kamer: Kamerleden en studenten vullen de raadpleging in

Klimaatraadpleging voor de Tweede Kamer: Kamerleden en studenten vullen de raadpleging in

In opdracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben we de Klimaatraadpleging uitgevoerd. Dit is de eerste PWE raadpleging in opdracht van de Tweede Kamer. 

Kamerleden Joris Thijssen, Raoul Boucke en Silvio Erkens hebben samen met TU Delft studenten de Klimaatraadpleging ingevuld. Ook gingen ze met elkaar in gesprek. Dit was geen ja/nee discussie maar een genuanceerd gesprek over hoe ze opties ten opzichte van elkaar waarderen, precies de kracht van de methode.

Tijdens de Klimaatraadpleging konden alle Nederlanders de overheid adviseren over het klimaatbeleid van Nederland. In de video hoor je waarom de Kamerleden ervoor hebben gekozen om de raadpleging te organiseren.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Presentatie wetenschappelijk artikel bij Forum on Philosophy, Engineering, & Technologie (fPET 2023) op de TU Delft

Presentatie wetenschappelijk artikel bij Forum on Philosophy, Engineering, & Technologie (fPET 2023) op de TU Delft

Heeft het nut om burgers te betrekken bij beslissingen over gevoelige onderwerpen? Ja, burgers kunnen zeker hun ideeën en inzichten inbrengen als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij defensie. In Australië overleggen we momenteel met burgers over wat zij belangrijk vinden bij het ontwerpen van “autonome systemen”.

Via onze PWE-raadpleging kunnen Australiërs kiezen welke waarden volgens hen een grotere of kleinere rol moeten spelen bij het ontwerp van verschillende systemen, zoals autonome mijnenvegers of onderzeeërs. De verzamelde inzichten kunnen ontwikkelaars van autonome systemen helpen hun ontwerpen te verbeteren.

Onze onderzoeker, Lotte Fillerup, heeft onlangs een wetenschappelijk artikel over dit onderzoek gepresenteerd op de fPET-conferentie van de TU Delft. Daarnaast gaf onze medeoprichter en directeur projecten, Shannon Spruit, een workshop over dit onderzoek in het Asser instituut.

Door burgers bij deze discussies en raadplegingen te betrekken, kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling en het gebruik van AI bij defensie in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en prioriteiten. Het is essentieel dat we een open dialoog en samenwerking aangaan om ervoor te zorgen dat opkomende technologieën op verantwoorde en ethische wijze worden ontwikkeld en toegepast.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Hoe wegen burgers de maatschappelijke effecten van coronabeleid in een fase waarin de pandemie overgaat in een endemie?

Hoe wegen burgers de maatschappelijke effecten van coronabeleid in een fase waarin de pandemie overgaat in een endemie?

In samenwerking met het RIVM onderzocht Populytics eind 2022 hoe burgers verschillende gezondheids- en andere maatschappelijke gevolgen van coronabeleid ten opzichte van elkaar wegen.

We voerden een discreet keuze-experiment (DCE) uit onder 2.181 Nederlandse volwassenen waarin deelnemers zes maatschappelijke effecten van coronabeleid tegen elkaar moesten afwegen:

 • het aantal extra overlijdens (oversterfte)
 • aantal extra mensen met langdurige lichamelijke klachten
 • aantal extra mensen met langdurige mentale klachten
 • aantal extra mensen dat te weinig geld heeft om van te leven
 • mate waarin ziekenhuizen operaties moeten uitstellen
 • mate waarin de maatregelen individuele vrijheden beperken

Op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd was de epidemiologische situatie met betrekking tot het virus relatief rustig, maar er was nog wel onzekerheid over hoe de winter zou gaan verlopen met zowel COVID-19 als andere respiratoire infectieziekten zoals influenza. Adviezen voor de algemene bevolking betroffen zelftesten en isolatie bij klachten, hygiëne en beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid.

Belangrijkste resultaten

 • De gemiddelde Nederlander weegt alle uitgevraagde maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid substantieel mee, het is niet zo dat één soort maatschappelijk gevolg allesoverheersend is. Dit illustreert het belang dat inwoners van Nederland hechten aan een bredere maatschappelijke afweging bij beleid op dit moment in de pandemie.
 • Bij het afwegen van de in het onderzoek aangeboden maatschappelijke gevolgen kent de gemiddelde deelnemer relatief het grootste belang toe aan ‘uitstel van dringende operaties met één maand en niet-dringende operaties met vijf maanden’ en ‘maatregelen die leiden tot substantiële inperking van individuele vrijheden’ (zoals het sluiten van de horeca). Nederlanders vinden het sluiten van de horeca alleen acceptabel als daar een groot aantal COVID-19 sterfgevallen mee kan worden voorkomen (meer dan 4.800). Het nemen van maatregelen om sterfgevallen te voorkomen is voor burgers in dit stadium van de pandemie geen vanzelfsprekend en overtuigend argument.
 • Er is geen bewijs dat matige beperking van individuele vrijheden (zoals mondkapjes of testen bij evenementen) invloed had op keuzes. Dit suggereert dat de ervaren beperking niet wordt meegewogen ten opzichte van de andere maatschappelijke indicatoren.
 • Er waren duidelijke verschillen tussen burgers in het belang dat aan verschillende maatschappelijke gevolgen wordt toegekend. Drie groepen konden onderscheiden worden. Een grote groep (46%) weegt het voorkomen van uitstel van operaties sterk mee. In deze groep zijn jongeren en mensen met een chronische aandoening relatief sterk vertegenwoordigd. Een andere grote groep van ongeveer 40% van de deelnemers weegt inkomensproblemen, mentale klachten en het voorkomen van strenge maatregelen die individuele vrijheden beperkingen zwaarder mee. De laatste groep van 15% van de deelnemers kent relatief veel waarde toe aan het voorkomen van psychische en mentale problemen. Chronisch zieken zijn ondervertegenwoordigd in deze groep.

Wetenschappelijke publicatie over dit onderzoek.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Nationale Klimaatraadpleging 2023 van start!

Nationale Klimaatraadpleging 2023 gaat van start!

Moet Nederland waterstof kopen uit het buitenland? Of juist kleine kerncentrales hier bouwen? Of heeft een andere maatregel jouw voorkeur? In opdracht van de Tweede Kamer ontwikkelden de TU Delft en Populytics een landelijke raadpleging over het klimaat. Vanaf vandaag kunnen alle Nederlanders hun advies geven aan de politiek.

Klimaatverandering leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s. Bijvoorbeeld doordat we minder fossiele energie kunnen gebruiken en het energiesysteem moet veranderen, en doordat we zelf duurzamer moeten consumeren.

De keuzes die nu gemaakt worden door de politiek hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Daarom wil de Tweede Kamer graag advies krijgen van veel verschillende mensen via de Nationale Klimaatraadpleging 2023.

Kamerleden in gesprek met inwoners

De Kamerleden Raoul Boucke, Joris Thijssen en Silvio Erkens hebben meegedacht over het ontwerp van de raadpleging. “Het tegengaan van de gevaarlijke opwarming van de aarde is de grootste uitdaging van onze tijd,” aldus Raoul Boucke (D66). “We willen een eerlijke en rechtvaardige omslag naar een schone toekomst. Nu is de beurt aan inwoners en volksvertegenwoordigers om samen te bespreken hoe we die omslag het beste kunnen maken.”

Joris Thijssen (PvdA) voegt toe: “Mensen hebben dondersgoed door dat er snel actie ondernomen moet worden om verdere klimaatverandering te stoppen. Ik verwacht dat de gedeelde wijsheid van mensen die meedoen met de klimaatraadpleging zal laten zien dat zij in staat en bereid zijn om lastige keuzes te maken zodat iedereen de omslag naar een klimaatneutrale samenleving mee kan maken. Ik ben razend benieuwd wat eruit komt.”

Silvio Erkens van de VVD: “De Klimaatraadpleging is voor mij als volksvertegenwoordiger heel waardevol. Belangengroepen weten hun weg meestal wel te vinden naar den Haag. Via de raadpleging krijgt ook de burger een sterkere stem. Bovendien worden de deelnemers tijdens de raadpleging goed geïnformeerd over het hele plaatje waardoor zij een gebalanceerde afweging kunnen maken over hoe zij een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem voor zich zien. Ik zie uit naar de resultaten!”

Neem plaats op de blauwe stoel in de Tweede Kamer

In de Nationale Klimaatraadpleging van 2023 kunnen Nederlanders als het ware op een van de blauwe stoelen in de Tweede Kamer plaatsnemen. De Klimaatraadpleging van 2023 gaat over twee onderwerpen.

Allereerst over keuzes die de Tweede Kamer moet maken over de energievoorziening van de toekomst. Gaan we kerncentrales bouwen, of gaan we biomassa gebruiken? Gaan we op veel plekken in het land CO2 en waterstof opslaan? En hoe gaan we in de toekomst onze huizen verwarmen? Bij elke keuze die de deelnemers maken krijgen zij informatie over hoe afhankelijk Nederland is van andere landen voor onze energie en wat de kosten zijn voor de samenleving.

Ten tweede gaat de raadpleging over wat een eerlijke verdeling is van grondstoffen gebruik tussen de huidige generaties en toekomstige generaties. Om onze huidige levensstijl te ondersteunen hebben we ieder jaar 7 keer de oppervlakte van Nederland nodig. Blijven Nederlanders en de rest van de wereldbevolking dit te lang doen? Dan raakt de aarde uitgeput en is er weinig tot niets meer over voor mensen in de toekomst. Moet de Tweede Kamer strengere maatregelen nemen zoals vervuilende keuzes duurder maken voor een eerlijkere grondstoffen verdeling? Bijvoorbeeld door vlees en zuivel duurder te maken. Of moet de overheid vervuilende keuzes verbieden? Bijvoorbeeld vliegen binnen 500 kilometer. Welke strengere maatregelen moet de Tweede Kamer nemen om te zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor mensen in de toekomst? Hierover kunnen Nederlanders advies geven in de Landelijke Klimaatraadpleging.

Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien.

Doe mee via: www.klimaatraadpleging.nl

Van 9 maart tot en met 21 april kunnen alle Nederlanders de politiek adviseren over klimaatbeleid.

Methode ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers  

De raadpleging wordt uitgevoerd op basis van de innovatieve, wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft. Dit is de eerste keer dat de Tweede Kamer opdracht heeft gegeven voor een PWE-raadpleging en ook is het de eerste keer dat Tweede Kamerleden hebben meegedacht over het ontwerp van de raadpleging. De methode wordt nu ook in Peru en Noorwegen gebruikt om burgers te betrekken bij energiebeleid.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Energieraadpleging 2023 van start!

Energieraadpleging 2023 gaat van start!

Denk mee over het energiesysteem van de toekomst

Moet Nederland voor haar energie zo min mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland? Of moeten we toch vooral voorkomen dat onze leefomgeving verandert? En onder welke voorwaarden is het een goed idee om nieuwe kerncentrales te bouwen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert samen met Populytics een landelijke raadpleging om alle Nederlanders de kans te geven om hierover een advies te geven aan de politiek. Nederlanders kunnen hun advies geven tussen 3 en 24 februari.

Op de stoel van de regering

In de Landelijke Energieraadpleging van 2023 kunnen Nederlanders als het ware op de stoel van de regering plaatsnemen. Ze krijgen tien dingen te zien waar de overheid rekening mee kan houden in de energietransitie en vervolgens moeten burgers keuzes maken.

Daarna kunnen deelnemers de minister een advies geven over een aantal concrete systeemkeuzes rond het toekomstige energiesysteem en wat ze belangrijk vinden bij keuzes over kernenergie.

Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien.

Doe mee via: energieraadpleging.nl

 

 

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Nieuwe collega’s: Welkom Charlotte Tuit, Tim Poppe, Mart van de Ven en Mark Beumer!

Nieuwe collega’s: Welkom Charlotte Tuit, Tim Poppe, Mart van de Ven en Mark Beumer!

We merken dat burgerparticipatie een steeds grotere rol krijgt bij politieke besluitvorming. En, dat de overheid steeds vaker kiest voor de Participatieve Waarde Evaluatie om burgerparticipatie te faciliteren. Zowel bij besluiten over klimaat en energie als bij besluiten binnen de zorg. Daarnaast wordt de PWE-methode ook steeds vaker ingezet bij andere vraagstukken zoals beleid rond zondagsrust en defensie en zien we mogelijkheden besluitvormers te helpen met bijvoorbeeld migratievraagstukken. Supertof! Om dit allemaal te kunnen aanpakken, is het alweer tijd voor een teamuitbreiding! Hieronder een kleine introductie. 

Als eerst verwelkomen we Charlotte terug na haar afstudeerstage. Ze deed onderzoek naar de gezichtsvaliditeit van de PWE en mag haar resultaten binnenkort presenteren en haar ingenieurstitel ophalen. We zijn hartstikke trots op haar en ook ontzettend blij dat ze nu bij ons blijft en aan de slag gaat als onderzoeker! 

Tim doet de studie Complex Systems Engineering and Management aan TU Delft en zal de aankomende maanden aan de slag gaan als stagiair. Tim zei over zijn keuze voor Populytics als stageplek: “Het is een relatief klein bedrijf maar de opdrachten die jullie uitvoeren hebben een significante impact op de maatschappij. PWE is een methode die meermaals in college is behandeld en het trok mijn aandacht om meer te weten te komen over hoe burgers worden betrokken rondom de besluitvorming over complexe vraagstukken.” 

Mart doet de studie Engineering and Policy Analysis en loopt zijn afstudeerstage bij ons. Tijdens zijn stage gaat hij zich focussen op het verwerken van zeer complexe en grote vraagstukken in een behapbare PWE. Hierbij kijkt hij onder andere naar de rol die experts daarin spelen. Zelf zegt hij over de aankomende periode: “Ik heb veel zin om in een toegankelijk, open en jong bedrijf aan de slag te gaan. Het geeft mij ondersteuning én toegang tot veel kennis die ik goed kan gebruiken in mijn thesis. In de PWE’s zie ik veel toekomst, en ik ben dan ook trots dat ik daar mijn steentje aan bij mag gaan dragen. 

Als laatste verwelkomen we ook Mark. Hij zal de functie van onderzoeker en communicatiespecialist op zich nemen. Met Mark diversifiëren de achtergronden van ons team verder. Hij studeerde Logica waar hij heeft berekend hoeveel oneindig plus 1 is (voor meer informatie hierover toch echt Mark zelf vragen 😉). Ook won hij als laatste Nederlander het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Allebei behoorlijke prestaties! Hij heeft ook een achtergrond in duurzaamheid. Zo heeft hij zich de afgelopen tien jaar ingezet voor een duurzame en circulaire wereld. Daarbij presenteerde hij bij BNR Nieuwsradio jarenlang het duurzaamheidsnieuws.  

Ook bij ons werken? Bekijk onze vacatures.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blog

Eerste resultaten van PWE raadpleging met burgerparticipatie over klimaatbeleid in Gelderland zijn binnen

Eerste resultaten van PWE raadpleging met burgerparticipatie over klimaatbeleid in Gelderland zijn binnen

Begin deze maand ging de raadpleging over klimaatbeleid in Gelderland online. Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen. Hieronder zullen we er een aantal benoemen. 

Mannen zijn een stuk positiever over zonne-energie dan vrouwen en ouderen zijn positiever over het duurzamer maken van de landbouw dan jongeren. Daarnaast zijn dat het voornamelijk vrouwen die willen inzetten op het minder verspillen van voedsel en op het uitbreiden en beschermen van bossen. Praktisch geschoolden zouden eerder kiezen voor het ondersteunen van duurzame plannen in de bouw in tegenstelling tot hoogopgeleiden. 

Wat verder opvalt is dat mensen met verschillende meningen, toch dezelfde waarden onderschrijven. Tijdens onze raadplegingen kunnen deelnemers niet alleen een advies geven aan de provincie, maar ze kunnen ook argumenten geven voor hun advies. Daarbij zien we dat groep die het volstrekt met elkaar oneens lijken te zijn toch bepaalde waarden en principes delen. Deze gedeelde waarden kunnen de basis vormen voor beleid en voor een gesprek tussen bewoners. Meer resultaten en inzichten zullen we delen na de afronding van het onderzoek. 

Tot nu toe hebben 2.200 inwoners aan de raadpleging meegedaan.

Omroep Gelderland schreef een artikel over ons onderzoek en de eerste resultaten. Het artikel kun je hier vinden: https://www.gld.nl/nieuws/7735942/mannen-willen-liever-zonneparken-dan-vrouwen

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blog

MIRT debat 2022: Lisa van Ginneken spreekt over de meerwaarde van PWE ten opzichte van de MKBA

MIRT debat 2022: Lisa van Ginneken spreekt over de meerwaarde van PWE ten opzichte van de MKBA

Een maand geleden spraken wij Kamerlid Lisa van Ginneken over de meerwaarde die PWE kan hebben bij het beoordelen van infrastructuurbeleid ten opzichte van de MKBA.

In het Kamerdebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) vroeg zij aan minister Harbers hoe PWE zou kunnen worden gebruikt in de beoordeling van MIRT projecten. Minister Harbers zegde toe om hierop terug te komen in het najaar.

De PWE biedt aanvullende informatie omdat effecten van infrastructuurbeleid vanuit een ander perspectief worden gewaardeerd dan in de MKBA. In de MKBA wordt er gekeken naar hoe Nederlanders in hun consumentenkeuzes effecten van infrastructuurbeleid waarderen. Hoe waarderen zij bijvoorbeeld reistijdwinsten en kosten als zij keuzes maken als automobilist? Hoe waarderen zij geluidsoverlast bij het kopen van een huis? In de PWE waarderen we effecten van overheidsbeleid door aan burgers te vragen hoe zij vinden dat de overheid effecten ten opzichte van elkaar moet waarderen. Onderzoek laat zien dat mensen als consument en burger hele andere voorkeuren hebben en dat infrastructuurprojecten anders scoren in een PWE of een MKBA

Ten tweede kan een PWE meerwaarde hebben in debatten over strategische keuzes rond infrastructuurbeleid. In een PWE kunnen burgers nadenken over hoe het mobiliteitssysteem van de toekomst er volgens hen uit zou moeten zien, welke waarden daarin moeten worden geborgd en welke projecten hierbij passen. Dit kan als basis dienen voor een strategische dialoog tussen Kamerleden.

Bekijk hieronder de bijdrage van Lisa van Ginneken over PWE.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blog

PWE raadpleging over klimaatbeleid in Gelderland nu online!

PWE raadpleging over klimaatbeleid in Gelderland nu online!

Het eerste burgerberaad van Gelderland ging vorige week van start. Dit is het derde burgerberaad waar Populytics bij betrokken is. Net als in Gemeente Súdwest-Fryslân en Regio Foodvalley bestaat het burgerberaad uit een combinatie van een grootschalige online raadpleging waaraan alle Gelderlanders kunnen meedoen (het maxi-publiek) en een burgerforum (het mini-publiek).

Bij de online raadpleging krijgen deelnemers onder andere maatregelen uit het Gelders klimaatplan te zien. De deelnemers adviseren vervolgens welke maatregelen provincie Gelderland moet kiezen. Hierbij wordt ook om een motivering van het advies gevraagd.

Aan het einde van de raadpleging vragen we of de deelnemers ook mee willen doen aan het burgerforum. Het forum bestaat uit 150 Gelderlanders en komt in het najaar 4 keer een dag bij elkaar. Het burgerforum wordt begeleid door Moventum en Companen en geeft een advies aan de provincie op basis van de resultaten van de online raadpleging en met kennis en advies van (klimaat)experts die ze zelf mogen uitnodigen.

In de eerste week hebben 1500 Gelderlanders een advies gegeven. Hun beoordeling van de online raadpleging is zeer positief. Het aantal deelnemers is al hoger dan het aantal burgers dat een advies had gegeven aan het Klimaatburgerberaad in Ierland (dit waren er 1200 van de 5 miljoen inwoners). Een belangrijke reden waarom het betrekken van het maxi-publiek een stuk beter werkt dan bij andere burgerberaden is dat we het maxi-publiek betrekken via de PWE-raadplegingsmethode die goed aansluit bij participatiebehoeften van burgers. Lees meer tips over het organiseren van burgerberaden in deze blog.

Deel dit artikel

Blijf up-to-date
Onze nieuwsbrief ontvangen? Vul hier je e-mailadres in.

  Wil je vaker meedoen aan onze onderzoeken?
  Klik dan hier om je in te schrijven.